Clartey's noteikumi

ELEKTRONISKO IZSOĻU VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Noteikumi nosaka elektronisko izsoļu vietnes (turpmāk – Clartey’s) lietošanas kārtību.

2. Clartey’s elektroniskā izsole ir interneta adresē www.clarteys.lv izvietotu programmu kopums, virtuāla informācijas vide, kas nodrošina Clartey’s lietotājam un izsoles dalībniekam infrastruktūru, lai iepazītos ar preču sortimentu, cenām, kā arī iesniegtu izteikto pirkuma piedāvājumu, tajā skaitā izmantojot izsoles principu - augstākā likme izsolē.

3. Clartey’s turētājs un pārzinis ir SIA "Clarteys", vienotais reģistrācijas Nr.54103143971, juridiskā adrese Stacijas iela 45-70, Valmiera, LV-4201.

4.Šie noteikumi attiecas uz personām, kas reģistrējas Clartey’s platformā, turpmāk Clartey’s lietotājs.

5.Clartey’s lietotājs ir persona, kura līdz ar reģistrāciju Clartey’s kļūst par Clartey’s reģistrēto lietotāju un iegūst tiesības izmantot Clartey`s sniegtos pakalpojumus Clartey’s izsoļu vietnē - www.clarteys.lv.

6.Clartey’s lietotājiem noteikts šāds piekļuves tiesību līmenis:

6.1.reģistrētam lietotājam – fiziskai personai, kas reģistrēta Izsoļu dalībnieku reģistrā un izmanto elektronisko izsoļu vietni, – identificējoties Clartey’s, izmantojot lietotājvārdu un paroli, ir iespēja bez maksas aplūkot izsoļu sludinājumos ietverto informāciju, informāciju par izsoles statusu (notiek solīšana, izsole ir pārtraukta vai izsole ir noslēgusies) un pēdējo reģistrēto solījumu, kā arī ir nodrošināta iespēja iesniegt Clartey’s administratoram lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolē, izmantot citus Clartey’s piedāvātos pakalpojumus;

6.2.izsoles dalībniekam – reģistrētam Clartey’s lietotājam, kurš ir autorizēts dalībai izsolē, –papildus šo noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītajai informācijai pieejama informācija par visām viņa un citu solītāju solītajām summām un solījumu reģistrēšanas laiku (izņemot citu solītāju identificējošu informāciju), kā arī nodrošināta iespēja reģistrēt solījumus.

7.Clartey’s lietotājs vai Clartey’s lietotāja kā juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka viņš ir rīcībspējīga fiziska persona. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā un uzņemties tās vārdā tiesības un pienākumus, pretējā gadījumā uzskatāms, ka saistības viņš ir uzņēmies savā paša vārdā kā Clartey’s lietotājs un izsoles dalībnieks.

8.Clartey’s lietotājam un izsoles dalībniekam piešķirtās piekļuves tiesības anulē Clartey’s nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pamatojoties uz Clartey’s drošības pārvaldnieka sniegtu informāciju, ka Clartey’s lietotājs veicis darbības, kas vērstas pret Clartey’s un tajā iekļauto datu drošību, aizsardzību un integritāti, vai pēc Clartey’s lietotāja vai izsoles dalībnieka pieprasījuma.

9.Clartey`s pienākumi un tiesības:

9.1.Clartey`s uztur elektronisko izsoļu vietni ar adresi www.clarteys.lv un nodrošina virtuālo vidi piedāvājumu saņemšanai, apkopošanai un izsoles darījumu veikšanai;

9.2.Clartey`s nepiedalās tiesiskajās attiecībās starp izsoles dalībniekiem, kuri savā starpā noslēguši vai vēlas noslēgt preču pirkuma darījumu ar Clartey`s starpniecību, tai skaitā, kā puse vai kā pušu pilnvarota persona nepiedalās sarunās, darījuma noslēgšanā, darījuma izpildē elektroniskajā izsolē. Clartey’s piedalās tiesiskajās attiecībās izsoles dalībnieku starpā tikai gadījumā, ja Clartey`s tam ir atsevišķi pilnvarota no izsoles dalībnieku puses;

9.3.Clartey`s, pēc izsoles dalībnieka uzaicinājuma, neuzņemoties atbildību par strīda rezultātu un pušu pieņemtajiem lēmumiem, piedalās ar elektronisko izsoli saistītu jautājumu risināšanā;

9.4.Clartey`s neatbild par nekorektu vai pretlikumīgu elektroniskās izsoles pakalpojumu izmantošanu. Izsoles dalībnieks ir personīgi atbildīgs par normatīvajiem aktiem atbilstošu dalību elektroniskajā izsolē;

9.5.Clartey`s nav elektroniskajā izsolē piedāvāto preču īpašnieks un neatbild par elektroniskajā izsolē piedāvāto preču kvalitāti, derīgumu konkrētam mērķim, pārdevēja (personas, kas izvietojusi preci pārdošanā) sniegtās informācijas atbilstību patiesībai un trešo personu tiesību ievērošanu, kā arī par citiem ar preci saistītiem jautājumiem;

9.6.Clartey`s negarantē pastāvīgu piekļūšanu elektroniskajai izsolei un elektroniskās izsoles pakalpojumu izmantošanu, ja piekļuve elektroniskajai izsolei nav iespējama no Clartey`s neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.7.Clartey`s ir tiesības ierobežot vai pārtraukt izsoles dalībnieka piekļuvi elektroniskajai izsolei, tai skaitā izņemt no elektroniskās izsoles dalībnieka ievietotu preci un/vai ievietotu cenas piedāvājumu, ja izsoles dalībnieks neievēro, vai pārkāpj šos elektroniskās izsoles noteikumus;

9.8.Clartey`s apņemas izskatīt pretenzijas par elektroniskās izsoles norisi, taču neuzņemas atbildību par pārdotās preces kvalitāti;

9.9.Clartey`s neuzņemas atbildību, ja preces īpašnieks atsakās pārdot pārdošanā izvietoto preci.

10.Izsoles dalībnieka tiesības un pienākumi

10.1.Izsoles dalībniekam ir tiesības:

10.1.1. reģistrējoties Clartey`s elektroniskajā izsolē, izmantot tās pakalpojumus:

10.1.2.pērkot – solīt, iesniegt cenas piedāvājumu par elektroniskajā izsolē ievietotajām precēm;

10.1.3.pārdot savā īpašumā esošās preces.

10.2.Izsoles dalībnieks apņemas:

10.2.1.izmantot elektronisko izsoli, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei;

10.2.2.aktualizēt savus datus. Ja mainījušās Clartey’s lietotāja kontā ievadītās ziņas, Clartey’s lietotājs nekavējoties patstāvīgi aktualizē informāciju, autorizējoties savā vietnes kontā;

10.2.3.Clartey’s lietotājs atbild par savu Clartey’s piekļuves rekvizītu glabāšanu un aizsardzību. Nozaudējot kādu no Clartey’s lietotāja rekvizītiem, Clartey’s lietotājs nekavējoties informē par to Clartey’s administratoru;

10.2.4.nenodot trešajām personām Clartey’s piekļuves rekvizītus. Piekļuves rekvizītus izmanto tikai persona, kuram tie piešķirti;

10.2.5.neveikt darbības, kas ir vērstas pret Clartey’s un tajā esošās informācijas drošību, aizsardzību un integritāti;

10.2.6.informēt Clartey’s administratoru par atklātajām kļūdām Clartey’s vai Clartey’s darbībā. Clartey’s administrators sniedz konsultācijas tikai par jautājumiem, kas saistīti ar Clartey’s tehnisko darbību vai tās darbības traucējumiem;

10.2.7.reģistrējoties elektroniskajai izsolei, sniegt vienīgi patiesu informāciju, pieprasītajā apjomā;

10.2.8.pirms solījumu izdarīšanas, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir personīgi iepazinies ar preču stāvokli, lielākā nosolījuma gadījumā, pēc Clartey`s uzaicinājuma, apņemas samaksāt par preci nosolītās summas apmērā;

10.2.9.izsoles dalībnieks apliecina, ka pirms dalības izsolēs, tas iepazinies ar visiem izdevumiem un izmaksām, kas saistītas ar preču reģistrēšanu uz sava vārda, tajā skaitā, bet ne tikai visas Ceļu satiksmes drošības dienesta (CSDD) transportlīdzekļa izsolei un Zemesgrāmatas nodevas nekustamā īpašuma izsolei un citiem maksājumiem, ja tādi būs nepieciešami veikt, lai preci reģistrētu uz sava vārda;

10.2.10.nepārkāpt un neaizskart autortiesības, patentu tiesības, trešo personu tiesības, tirdzniecības markas un citus intelektuālās darbības rezultātus;

10.2.11.solot par preci visaugstāko cenu, apņemas to nopirkt;

10.2.12.Izsoles dalībnieks, lietojot sistēmu, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Autortiesību likumu. Izsoles dalībniekam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Clartey`s;

10.2.13.piekrītot šiem Noteikumiem, izsoles dalībnieks piekrīt arī savu personas datu apstrādei;

11.Augstākās likmes izsolē gadījumā, solītājs tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un prece tiks piedāvāta iegādāties reģistrētajam izsoles dalībniekam – konkrētajam solītājam. Clartey`s patur tiesības atteikties preci pārdot citai personai, kuru kā pircēju norādījis izsoles dalībnieks.

12. Pēc izsoles beigām, konkrētās preces pārdevējam tiek piedāvāts pārdot preci izsoles uzvarētājam par solīto likmi. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsoles beigām, pārdevējs dod piekrišanu vai atteikumu preces pārdošanai par nosolīto likmi. Ja pārdevējs nesniedz nekādu atbildi (ne piekrišanu, ne atteikumu, tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir atteicies preci pārdot).

13. Pēc pārdevēja piekrišanas preces pārdošanai par nosolīto cenu likmes solītājam tiek nosūtīts Clartey`s uzaicinājums iegādāties minēto preci no pārdevēja, Pircējam ir jānoslēdz pirkuma vai rokas naudas līgums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles noslēguma, pretējā gadījumā izsoles dalībnieks zaudē tiesības iegādāties nekustamo īpašumu par viņa nosolīto cenu. Pircējam, kas nosolīja visaugstāko cenu par izsoles objektu, bet atteicās no darījuma tiks lūgts paskaidrot atteikuma iemeslu. Ja Clartey”s konstatēs, ka atteikums iegādāties nosolīto izsoles objektu ir nepamatots, šim dalībniekam tiks liegts piedalīties Clartey”s rīkotajās izsolēs Šajā gadījumā Clartey`s var preci piedāvāt iegādāties citam izsoles dalībniekam.

14.Izsoles dalībnieks apņemas nekavējoties informēt Clartey`s, ja nav iespējams izmantot elektroniskās izsoles pakalpojumus.

15.Clartey`s ir tiesības nekavējoties liegt izsoles dalībniekam pieeju Clartey`s pakalpojumiem, par to iepriekš nepaziņojot izsoles dalībniekam, ja izsoles dalībnieks ir pārkāpis jebkuru no Noteikumu nosacījumiem.

16.Visi strīdi vai domstarpības, kas varētu rasties, iespēju robežās tiek risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem Latvijas Republikas tiesā.

17. Visi paziņojumi šī Līguma ietvaros uzskatāmi par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti: Clartey`s - uz adresi info@clarteys.lv; Izsoles dalībniekam - uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

18.Izsoles datu bāzei ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Clartey`s nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

19.Apstiprinot šos noteikumus, Clartey’s lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot šos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

20.Clartey`s ir tiesības izdarīt grozījumus šajos noteikumus, publicējot attiecīgos grozījumus mājaslapā www.clarteys.lv. Spēkā ir tie noteikumi, kas publicēti Clartey`s mājaslapā www.clarteys.lv konkrētā izsoles norises dienā.

Mūs vari atrast šeit